Integracja argo-rollouts z traffic splittingiem w ISTIO, cz. 1

Sławomir Wolak (Gimbus)
5. stycznia 2024
Reading time: 7 min
Integracja argo-rollouts z traffic splittingiem w ISTIO, cz. 1

Omawiamy mechanizm integracji argo-rollouts z traffic splittingiem w ISTIO.

Celem wprowadzenia przedstawione będzie najpierw zwykłe podejście w ISTIO do Traffic Splitting i zwykłe (proste) podstawy Argo-Rollouts. Następnie wszystko to zostanie połączone w całość, co pozwoli osiągnąć ISTIO Traffic Splitting z Argo-Rollouts, właśnie. Argo-Rollouts będzie zaprezentowane w dwóch opcjach: Host-level Traffic Splitting i Subset-level Traffic Splitting. Zaczynamy!

Słowo od redakcji: Sławek, nasz spec od skomplikowanych rozważań technicznych, dzieli się wiedzą także poza GitHubem. Tym razem prezentuje swoje podejście do instalacji ISTIO z oraz bez Argo Rollouts. A wszystko to z autorskim komentarzem i listą dobrych prkatyk.

Instalacja Argo Rollouts

$ kubectl create namespace argo-rollouts
namespace/argo-rollouts created

$ kubectl apply -n argo-rollouts -f https://github.com/argoproj/argo-rollouts/releases/latest/download/install.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/analysisruns.argoproj.io created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/analysistemplates.argoproj.io created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/clusteranalysistemplates.argoproj.io created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/experiments.argoproj.io created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/rollouts.argoproj.io created
serviceaccount/argo-rollouts created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/argo-rollouts created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/argo-rollouts-aggregate-to-admin created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/argo-rollouts-aggregate-to-edit created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/argo-rollouts-aggregate-to-view created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/argo-rollouts created
configmap/argo-rollouts-config created
secret/argo-rollouts-notification-secret created
service/argo-rollouts-metrics created
deployment.apps/argo-rollouts created
Instalacja kubectl-plugin
curl -LO https://github.com/argoproj/argo-rollouts/releases/latest/download/kubectl-argo-rollouts-linux-amd64
chmod +x ./kubectl-argo-rollouts-darwin-amd64
sudo mv ./kubectl-argo-rollouts-darwin-amd64 /usr/local/bin/kubectl-argo-rollouts
ISTIO bez Argo Rollouts

Zasady działania klasycznego Traffic Splitting w ISTIO w katalogu ISTIO-BASE tego repozytorium są odpowiednie YAMLe do wdrożenia, na klastrze k8s gdzie mamy postawione ISTIO tworzymy dowolny namespace.

kubectl create namespace test-istio
kubectl config set-context --current --namespace=test-istio

następnie labelujemy (tu 3 przykłady z różnych środowisk) ten namespace aby działał autoinject dla envoy-proxies:

kubectl label namespace test-istio istio-injection=enabled --overwrite
kubectl label namespace test-istio istio-injection- istio.io/rev=asm-182-2 --overwrite
kubectl label namespace test-istio istio-injection- istio.io/rev=asm-1162-2 --overwrite

i wgrywamy wszystkie obiekty do testu:

kubectl apply -f deploy-consumer.yaml
kubectl apply -f deploy-server-v1.yaml
kubectl apply -f deploy-server-v2.yaml
kubectl apply -f service_clusterip-consumer.yaml
kubectl apply -f service_clusterip-Server-v1v2.yaml
kubectl apply -f virtual-service-Server-wagi.yml
kubectl apply -f destination-rule-Server-v1-v2.yml

zmiany w Traffic-Splitting realizujemy poprzez edycję virtual-service-Server-wagi.yml

 http:
 - route:
  - destination:
    host: app07.slawek.svc.cluster.local
    subset: version-v2
   weight: 100
  - destination:
    host: app07.slawek.svc.cluster.local
    subset: version-v1
   weight: 0

Mechanizm w skrócie polega na tym że:

 • są 2 x deploy-Server , jeden poza label name:app07 ma też label version v1 , drugi ma v2;
 • DestinationRule (dla tego deployu SERVER) ma zdefiniowane 2 subsety – jeden subset żyje na labels:version:v1 a drugi na v2;
 • z kolei VirtualService (dla tego deployu SERVER) ma 1 route a w niej 2 destinations – jedna na subset1 a druga na subset2;
 • Administrator kręci wagami wstawiając 100_do_0, 5_do_95 itp.

Powyższe to podstawy ISTIO-wych podstaw, ale trzeba to mieć przed oczami przy analizie modeli opartych na Argo-Rollout.

ARGO ROLLOUTS bez ISTIO – podstawy

Zasady działania AR , chwilowo bez ISTIO, to również podstawy-podstaw AR, ale trzeba je zrozumieć żeby potem łączyć AR+ISTIO.

A Rollout is Kubernetes workload resource which is equivalent to a Kubernetes Deployment object. It is intended to replace a Deployment object in scenarios when more advanced deployment or progressive delivery functionality is needed

Katalog z plikami YAML w tym repo: AR-bez-ISTIO

Tworzymy namespace i obiekty w nim:

$ kk create ns test-ar
namespace/test-ar created

$ kk -n test-ar apply -f rollout-deploy-server-v1.yaml
rollout.argoproj.io/test-rollout created

$ kk -n test-ar apply -f service_clusterip-Server-v1v2.yaml
service/app07 created

$ kk -n test-ar apply -f deploy-consumer.yaml   #ten deploy nie należy do zestawu, tworzymy go dla wygody żeby mieć obok PODa z curlem 
deployment.apps/consumer created

$ kk -n test-ar get all
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/test-rollout-746b5594b8-5mspv   1/1     Running   0          112s
pod/test-rollout-746b5594b8-5rp7k   1/1     Running   0          112s
pod/test-rollout-746b5594b8-6qbn4   1/1     Running   0          112s
pod/test-rollout-746b5594b8-rbrn4   1/1     Running   0          112s
pod/test-rollout-746b5594b8-wck6b   1/1     Running   0          112spod/consumer-58f6fd4c95-lzcvg      1/1     Running   0          40s

NAME            TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
service/app07   ClusterIP   10.108.8.117   <none>        8080/TCP   3s

NAME                                      DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/test-rollout-746b5594b8   5         5         5       113s

zmieniamy w naszym rollout obraz  

$ kubectl argo rollouts set image test-rollout app07=gimboo/nginx_nonroot2 -n test-ar
rollout "test-rollout" image updated

$ kubectl argo rollouts get rollout test-rollout -n test-ar
Name:            test-rollout
Namespace:       test-ar
Status:          ॥ Paused
Message:         CanaryPauseStep
Strategy:        Canary
  Step:          1/8
  SetWeight:     20
  ActualWeight:  20
Images:          gimboo/nginx_nonroot (stable)
                 gimboo/nginx_nonroot2 (canary)
Replicas:
  Desired:       5
  Current:       5
  Updated:       1
  Ready:         5
  Available:     5

NAME                                      KIND        STATUS     AGE  INFO
⟳ test-rollout                            Rollout     ॥ Paused   13m  
├──# revision:2                                                      
│  └──⧉ test-rollout-dd4cc6cb4            ReplicaSet    Healthy  69s  canary
│     └──□ test-rollout-dd4cc6cb4-vrd4x   Pod           Running  69s  ready:1/1
└──# revision:1                                                      
   └──⧉ test-rollout-746b5594b8           ReplicaSet    Healthy  13m  stable
      ├──□ test-rollout-746b5594b8-5mspv  Pod           Running  13m  ready:1/1
      ├──□ test-rollout-746b5594b8-5rp7k  Pod           Running  13m  ready:1/1
      ├──□ test-rollout-746b5594b8-rbrn4  Pod           Running  13m  ready:1/1
      └──□ test-rollout-746b5594b8-wck6b  Pod           Running  13m  ready:1/1

zmieniamy w naszym rollout obraz  

$ kubectl argo rollouts set image test-rollout app07=gimboo/nginx_nonroot2 -n test-ar
rollout "test-rollout" image updated

$ kubectl argo rollouts get rollout test-rollout -n test-ar
Name:            test-rollout
Namespace:       test-ar
Status:          ॥ Paused
Message:         CanaryPauseStep
Strategy:        Canary
  Step:          1/8
  SetWeight:     20
  ActualWeight:  20
Images:          gimboo/nginx_nonroot (stable)
                 gimboo/nginx_nonroot2 (canary)
Replicas:
  Desired:       5
  Current:       5
  Updated:       1
  Ready:         5
  Available:     5

NAME                                      KIND        STATUS     AGE  INFO
⟳ test-rollout                            Rollout     ॥ Paused   13m  
├──# revision:2                                                      
│  └──⧉ test-rollout-dd4cc6cb4            ReplicaSet    Healthy  69s  canary
│     └──□ test-rollout-dd4cc6cb4-vrd4x   Pod           Running  69s  ready:1/1
└──# revision:1                                                      
   └──⧉ test-rollout-746b5594b8           ReplicaSet    Healthy  13m  stable
      ├──□ test-rollout-746b5594b8-5mspv  Pod           Running  13m  ready:1/1
      ├──□ test-rollout-746b5594b8-5rp7k  Pod           Running  13m  ready:1/1
      ├──□ test-rollout-746b5594b8-rbrn4  Pod           Running  13m  ready:1/1
      └──□ test-rollout-746b5594b8-wck6b  Pod           Running  13m  ready:1/1

Jak widać AR zblokował się na  20% (tak jest w definicji) i czeka na dalsze kroki z naszej strony.

When the demo rollout reaches the second step, we can see from the plugin that the Rollout is in a paused state, and now has 1 of 5 replicas running the new version of the pod template, and 4 of 5 replicas running the old version. This equates to the 20% canary weight as defined by the setWeight: 20 step.

spec:
  replicas: 5
  strategy:
    canary:
      steps:
      - setWeight: 20
      - pause: {}
      - setWeight: 40
      - pause: {duration: 10}
      - setWeight: 60
      - pause: {duration: 10}
      - setWeight: 80
      - pause: {duration: 10}

Aby pchnąć wdrożenie do przodu trzeba wykonać promote, aby cofnąć należy wykonać abort:

kubectl argo rollouts promote test-rollout -n test-ar
kubectl argo rollouts abort test-rollout -n test-ar

Tu ważna uwaga! Po cofnięciu mimo że stan jest ok/stabilny to i tak wpadamy w stan Degraded (no bo degraded bo framework zakłada że się nie udało – zalegalizować można robiąc set na stary-stabilny konf).

Testy oczywiście realizujemy via POD consumera:

$ kk -n test-ar exec -ti consumer-58f6fd4c95-lzcvg bash
nginx@consumer-58f6fd4c95-lzcvg:/$ curl app07:8080
test-rollout-dd4cc6cb4-mmc2s
<br>2
nginx@consumer-58f6fd4c95-lzcvg:/$ curl app07:8080
test-rollout-dd4cc6cb4-88nhd
<br>2

i to tyle podstawowej teorii o AR.
W następnej części opiszę ARGO ROLLOUTS bez ISTIO; subset levele; Traffic-Splitting; gateway i zrobię testy, ale na razie zostawiam Cię z tą dawką wiedzy. Jest co trawić!

CDN…