Fundusze unijne dla IT

Leszek Łubiarz
12. maja 2015
Reading time: 5 min
Fundusze unijne dla IT

Dzięki uruchomieniu nowej perspektywy finansowania z funduszy unijnych, polskie przedsiębiorstwa mogą starać się o wsparcie na rozwój firmy. W artykule opisze najważniejsze źródła unijnego wsparcia finansowego, z których mogą korzystać firmy z branży IT.

Fundusze gotowe

Fundusze wspierające IT można podzielić na następujące programy:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój https://www.poir.gov.pl/
 2. Program Operacyjny Cyfrowa Polska https://mac.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020
 3. Program Operacyjny Polska Wschodnia https://www.polskawschodnia.gov.pl/
 4. Programy Regionalne (16 programów dla każdego województwa
 5. Kredyt Technologiczny (zwrotny mechanizm finansowania)
 6. Inicjatywa Jeremie (zwrotny mechanizm finansowania) http://www.jeremie.com.pl/

Są to główne źródła z jakich mogą korzystać firmy IT.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Jest on przeznaczony dla przedsiębiorstw z całego kraju. Jak podczas całego okresu 2014 – 2020, największy nacisk podczas realizacji programu będzie kładziony na innowacyjność projektów składanych przez przedsiębiorstwa. Inną złotą regułą stosowana w programie jest wsparcie projektów zakładających model współpracy B + R tzn. sfery biznesu (przedsiębiorstw) z sferą reaserch (jednostki naukowe).

Finansowaniu podlegają projekty od fazy badawczej poprzez fazę przygotowawczą aż do fazy wdrożenia – wprowadzenia gotowych rozwiązań na rynek. Pieniądze będzie można uzyskać na innowacyjne rozwiązania IT (w tym zakup narzędzie IT niezbędnych do realizacji tych rozwiązań), jednak z finansowania wykluczone jest zakupy sprzętu czy systemu operacyjnego niezwiązanego z projektem.

Program Operacyjny Cyfrowa Polska

Program obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu społeczeństwa do szerokopasmowego Internetu oraz wprowadzenie i usprawnienie e -administracji. Wg dokumentów programowych w programie mogą startować przede wszystkim firmy z branży telekomunikacyjnej, jednostki administracji publicznej, samorządy oraz uczelnie

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Zasięg programu ograniczony jest wyłącznie do województw z terenu wschodniej Polski. W jego zakres wchodzą województwa o najgorszym wskaźniku rozwoju tj. warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Pieniądze w tym programie najczęściej będą wspierać starupy i firmy planujące rozwój swojego rynku zbytu na inne kraje.

Głównymi działaniami dotowanymi będą zakup lub stworzenie oprogramowania niezbędnego do usprawnienia procesów biznesowych w związku z eksportem towarów i/lub usług – duża szansa dla firm z branży IT do działania już nawet nie jako beneficjent projektu ale nawet jako kontrahent.

Regionalne Programy Operacyjne

Wg nowego rozdania środków europejskich w Polsce część funduszy została zdecentralizowana – każdemu województwu narzucono sporządzenie strategii rozdysponowania funduszy oraz wyznaczenie kierunków rozwoju swoich regionów. Dofinansowanie na rozwój firmy IT będzie można pozyskać głównie na następujące działania:

 • zakup sprzętu i oprogramowania w związku z wprowadzeniem e-usługi;
 • rozwój działalności on – line;
 • wdrożenie systemu zarządzania, systemów typu ERP.

Informacji na temat tego co jest wspierane w waszym województwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jakie są jego cele i innych informacji należy szukać w dokumentach programowych (np. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych). Każde województwo powinno w najbliższym czasie udostępnić (jeżeli jeszcze nie jest dostępne) na stronach internetowych poszczególnych jednostek zajmujących się wprowadzaniem programu operacyjnego w regionie, dokumenty z nim związane.

Minusem nowej perspektywy finansowania dla firm informatycznych są procedury – mniej korzystne dla firm IT oraz bardziej za żyłowane wymagania, które muszą spełniać.

Gdy planujemy zakup narzędzi czy sprzętu IT do projektu, ma on służyć całościowo w projekcie – do osiągnięcia założonego celu, w porównaniu z wcześniejszym okresem programowania, gdzie sam zakup sprzętu dla przedsiębiorstwa mógł podlegać dofinansowaniu.

Kredyt na innowacje technologiczne

Jest to instrument finansowy istniejący już we wcześniejszej perspektywie finansowania pod nazwą „Kredyt Technologiczny”. Dostępny będzie on w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój. Dofinansowanie może wynieść nawet 70 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60 % dla średnich, a sam kredyt – do 75 % wartości inwestycji.

Głównym celem działania jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym poprzez pomoc finansowa w drożeniu nowych technologii. Aktualnie trwają konsultacje dotyczące dokumentów programowych dotyczących programu.

Inicjatywa JEREMIE

Polega ona udzielania nisko oprocentowanej pożyczki lub poręczenia, firmom działającym i start-upom , które nie mają historii kredytowej lub wystarczającego zabezpieczenia kredytu. Pożyczkę przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć na:

 • wdrażanie innowacyjnych, nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • zakupy sprzętu, maszyn, urządzeń i środków transportu
 • informatyzację przedsiębiorstwa

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu.